آدرس:
اصفهان-خیابان امام خمینی-جنب سازمان تامین اجتماعی-مجتمع
الماس-طبقه چهارم-واحد 402
تلفن : 35036-031
نمابر:
واحد فروش و خدمات داخلی 200        
واحد اداری و مالی داخلی 100

 
* ضروری