* ضروری
* نام و نام خانوادگی :
* نام نمایندگی :
* نوع سرویس :
* محصول :
مدل محصول :
* تلفن :
* همراه: :
* تاریخ :
* آدرس: :
1-به زمان مراجعه تکنسین چه امتیازی میدهید؟ :2-به نحوه برخورد و پوشش تکنسین چه امتیازی میدهید؟ :3- به نحوه کار و سرعت عمل تکنسین چه امتیازی میدهید؟ :4-به نحوه آموزش دستگاه توسط تکنسین چه امتیازی میدهید؟ :5-چه امتیازی به رعایت نظافت توسط تکنسین بعد از انجام نصب/تعمیر میدهید؟ :6-به کامل بودن ابزار آلات و تجهیزات تکنسین چه امتیازی میدهید؟ :7-به نحوه پاسخگویی تکنسین به سئولات خود چه امتیازی میدهید؟ :8-به سهولت در برقراری ارتباط باشرکت و در خواست تکنسین مربوطه چه امتیازی میدهید؟ :9-به کیفیت کلی خدمات دریافت شده چه امتیازی میدهید؟ :10-به طور کلی به خدمات پس از فروش ارائه شده توسط شرکت چه امتیازی میدهید :-پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید: :
* کد تصویری